مار و مواجهه با آن

مار و مواجهه با آن

در بسیاری از جنگل های ایران، احتمال گزیدگی توسط مارها یا حمله مارهای وحشی وجود دارد. باید به این نکته توجه داشت که اکثر مارها بی خطر هستند و ۸۰ درصد از مارهای پرخطر نیز تا زمانی که در معرض شکار قرار نگیرند، حمله نمی کنند. در صورت گزیده شدن توسط مارهای مرجانی با خطوط […]