اهدای عضو، اهدای زندگی

اهدای عضو، اهدای زندگی

با اهدای عضو، در تو زندگی خواهم کرد! و چه زیباست لحظه ای که چندین انسان با اعضای یک انسان فوت شده ، جانی دوباره می یابند و زندگی خود را از سر می گیرند. به جای بردن اعضایم به بهشتی که به آنها احتیاجی نیست مایلم با اهدای آنها، پس از مرگم زندگی را به دیگران […]