سفر به تبریز و کندوان

سفر به تبریز و کندوان

بعد از پیاده شدن متوجه شدیم گوشی یکی از بچها جا مونده که من و شادی سریع یه هيچهايک 206 زدیم و بعد از نا امیدی و گذشت 50 کيلومتر خواستیم پیاده بشیم که...