بسمت جنگل ابر شاهرود

بسمت جنگل ابر شاهرود

هرچه منتظر شدیم ماشینی برامون نگه نداشت البته سه نفر بودنمون هم مزید بر علت شد تا ما نتونیم به راحتی ماشین گیر بیاریم...