در راه قشم (یزد)

در راه قشم (یزد)

همینجور که پیشونی ام را به لبه در ماشین تکیه داده بودم و از بین پنجره ای که شیشه اش پایین کشیده شده بود ...
سفر به تبریز و کندوان

سفر به تبریز و کندوان

بعد از پیاده شدن متوجه شدیم گوشی یکی از بچها جا مونده که من و شادی سریع یه هيچهايک 206 زدیم و بعد از نا امیدی و گذشت 50 کيلومتر خواستیم پیاده بشیم که...
سفر به اصفهان

سفر به اصفهان

اینو برای خانوما می گم:شاید بدش نمی اومد که شیطونی کنه ولی من یه جوری حرف زدم...