از کانالهای زیر میتونید در جریان سفرهای من قرار بگیرید

شما همچنین میتونید در صورت علاقه به عنوان همسفر در کل یا بخشی از سفر همراه من باشید

rezaaskari_ir rezaaskari.ir hitchhiking contact us رضا عسکری هیچهایک
info@RezaAskari.ir rezaaskari.ir hitchhiking contact us رضا عسکری هیچهایک
rezaaskari.ir rezaaskari.ir hitchhiking contact us رضا عسکری هیچهایک
+۹۸۹۱۰RAskari rezaaskari.ir hitchhiking contact us رضا عسکری هیچهایک