هیچهایک در فیلم ها و مستند ها

هیچهایک در فیلم ها و مستند ها

  هیچهایک در فیلم ها به طور کلی هیچهایک در فیلم ها را میتوان از لحاظ تاثیر به دو بخش خوب و نامناسب تقسیم کنیم   ۱-فیلم هایی با تاثیر خوب این فیلم ها از نظر ما باعث میشوند تا هیچهایک به عنوان یک سرگرمی، یک فعالیت ماجراجویانه قلمداد شود  مستندها و فیلم های کوتاه […]