رفتار با افرادمحلی و روستاییان

رفتار با افرادمحلی و روستاییان

در طبیعت گردی و کوهپیمایی ،با افرادمحلی چگونه رفتار کنيم: ۱ – در برخورد با افرادمحلی ، روستانشینان ، عشاير و چوپان ها رعايت احترام و ادب را مد نظر داشته باشيد . به ويژه در سلام دادن به ريش سفيدان هميشه پيش دستي نماييد . از آنجايي که اين گونه افراد به کوه نوردان به […]