هیچهایک ؟!؟!

هیچ هایکینگ یا همون هیچهایک در اصل به معنای سرجاده‌ ایستادن‌ و با انگشت شست‌ جهت‌ خود را نشان‌ دادن‌ برای مسافرت و جابجایی‌ بدون هزینه می باشد! آره درست شنیدید، یعنی شما از نقطه A به نقطه B بدون کمترین هزینه ای جابجا میشید.

این شیوه در اروپا و آمریکا کاملا مرسوم است و طرفداران بسیاری دارد در ایران و آسیا زیاد شناخته شده نیست اما اخیرا این شیوه در حال جا افتادن و پذیرفته شدن است  در این شیوه شما اقدام به کشف ناشناخته هایتان، دیدن مردم، درک فرهنگ ها و … بصورتی که کمترین هزینه را داشته باشد انجام میدهید

البته مهمترین مزیت این نوع سفر این است که شما بجهت عوض کردن ماشین های متعدد در مسیر سفر با آدم های مختلف با نگرش های متفاوت آشنا میشید

معادل های پشنهادی دوستان مشغول به این نوع سفر برای هیچهایک

۱.سواری ممنون
۲.رایگان سواری
۳.رِکوچ
۴.جاده گرد
۵.سفر صلواتی
۶.همیار کوله رو
۷.مفتی رو
۸.همیار مسافر
۹.رقیب سرسخت جاده ها
۱۰.همسفر جاده
۱۱.میهمان ناخوانده
۱۲.جاده پیمایی
۱۳.ارزان سفر
۱۴.مسافر میهمان در مسیر
۱۵.کوله بدوش
۱۶.مهمان همسفر
۱۷.همراه مهمان
۱۸.هم مسیر مهمان
۱۹.مهمان در مسیر
۲۰.عاشق سفر
۲۱.از خود سفر کردن
۲۲.سواری نوردی
۲۳.سوارینگ
۲۴.سفرکار
۲۵.راه رو
۲۶.ره پو
۲۷.جاده ای
۲۸.کنار جاده
۲۹.راه جو
۳۰.سفرهای کوششی
۳۱.سفریاب
۳۲.هم ماشین
۳۳.اتوگذر
۳۴.کوله جاده
۳۵.راه و کوله
۳۶.خورجینی
۳۷.همسفران رایگان
۳۸.بیمایه سواری
۳۹.بیمایه رو
۴۰.ماشین سواری دوستانه
۴۱.کوله گرد های جاده رو
۴۲.درویش روی
۴۳.درویش سفر
۴۴.درویش گردی
۴۵.رایگان رو
۴۶.سفر شاد

حالا یه گشتی تو سایت بزنید تا حساب کار دستتون بیاد

برای شروع کار سری بزنید به پاسخ به پرسش ها