سفر به طبس از مسیر بردسکن

سفر به طبس از مسیر بردسکن

مرد جوانی با ارایش غلیظ و ابروانی برداشته و گردنبندی براق که تو اون نور برق میزد بهم نزدیک شد که چندان حال خوشی نداشت...